Theory

Collective is irrational !

Condorcet Paradox = Agregation of preferences.

Each person is rational. But Collective not. Collective is irrational. At the macro level there is a logic inconsistency. That’s why social world is very different of the parts that comprise it.

Preference Aggregation-Model Thinking-Scott E. Page

Suntem rasiști? / Are we racists?

Model thinking, presented by Scott E. Page

Micromotives != Macrobehavior On micro-level we are tolerant, but on macro level we are seggregating in same place who are similar to us.

Model thinking

Red – Caucasian, Blue – Afro-american
Green – Asian

Schelling’s Segregation Model,

Peer Effects

Revoluția pe piața de capital din Republica Moldova începe…

Revoluția pe piața de capital din Republica Moldova a început…

Astăzi, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova s-a adoptat în a doua lectură proiectul de lege privind piața de capital, proiect ce va abroga tot ce înseamnă piața valorilor mobiliare locală și va introduce un nou cadru legal financiar privind piața de capital armonizat la directivele europene aferente serviciilor financiare.

După câte se pare nu toți participanții pieței valorilor mobiliare agreează noile prevederi promovate de Comisia Națională a Pieței Financiare, după feedback-ul care apare prin presă. Aceasta se poate explica prin faptul că noua Lege ridică nivelul de capital al participanților profesioniști, ridică cerințele organizatorice ale acestora, ridică nivelul de transparență pe piață, va încerca să admită pe pe piața reglementată companii cât de cât lichide (nu mii de societăți pe acțiuni cum e în situația actuală, care cred multe din ele nici nu funcționează!), consolidează capacitatea reglementatorului de a interveni pe piață, va alinia legislația la legislația statelor membre ale Uniunii Europene, etc., deci după câte se vede se încearcă a da un impuls pieței de a se trezi, fapt cu care unii participanți ai pieței nu prea sunt de acord, cel mai probabil îmi închipui, fiindu-le comodă situația actuală în care practic nu există o piață a valorilor mobiliare în Republica Moldova.

Situația se pare că va fi critică la Bursa de Valori a Moldovei, care are nevoie de un upgrade esențial, nivelul capitalului ridicându-se la un nivel destul de mare, dacă comparăm cu nivelul actual al acesteia. Oricum aceasta are nevoie de un rethink serios al strategiei sale dacă dorește să supraviețuiască, s-a ajuns acum că nici acele 2-3 tranzacții pe zi care au loc la Bursa de Valori a Moldovei nu mai sunt disponibile publicului larg (nu mai au surse de a-și mări veniturile cel mai probabil!?).

Succesul implementării acestei legi va depinde cel mai probabil de colaborarea pe care o va avea Comisia Națională a Pieței Financiare și participanții pieței de capital pentru a introduce niște reglementări inteligente care să permită dezvoltarea pieței de capital autohtone.

 

 

Documente aferente proiectului legii
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/917/Default.aspx

 

Articole despre proiectul de lege privind piața de capital

НЕ СПАТЬ! Частная собственность акционеров в опасности,

Революция на рынке капитала

În goana după finanţarea externă deputaţii sunt gata să nimicească piaţa de capital

 

Efecte economice

– Efectul Cobra

În India, guvernatorul speriat de înmulţirea cobre lor oferea pentru fiecare cap de şarpe un premiu, cu rezultatul că unii au început să crească cobre ca să le vândă.
Efectul cobra este caracteristic situaţiei potrivit căreia, intenţia bună a guvernaţilor are un efect exact contrar.


– Tequila Effect

Informal name given to the impact of the 1994 Mexican economic crisis on the South American economy. The Tequila Effect occurred because of a sudden devaluation in the Mexican peso, which then caused other currencies in the region (the Southern Cone and Brazil) to decline. The falling peso was propped up by US$50 billion loan granted by then U.S. president Bill Clinton.  Also referred to as the “Mexican Shock”.

Immediately after the Mexican peso was devalued in the early days of the Presidency of Ernesto Zedillo, South American countries suffered rapid currency depreciation. It was a known fact that the peso was overvalued, but the extent of Mexico’s economic vulnerability was not well known. Since governments and businesses in the area had high levels of U.S. dollar-denominated debt, the devaluation meant that it would be increasingly difficult to pay back the debts.


GreenMail – economic theory

Блэкмэйл (blackmail),  черное  письмо —  так  по-английски называется шантаж.
Гринмэйл (greenmail),  зеленое письмо — это та работа, которой  занимается еще герой Ричарда Гира в фильме «Красотка»

В самом грубом приближении смысл гринмэйла таков: надо найти компанию, владелец которой собирается  вот-вот  компанию  свою  реструктурировать  или модернизировать, или расширить. Одним словом, надо найти такую компанию, владелец которой собирается вот-вот что-то с компанией сделать такое, на что по закону ему потребуется согласие акционеров. Надо найти такую  компанию и  купить  блокирующий пакет  ее  акций. Можно даже не покупать блокирующего пакета, а  купить  столько  акций,  сколько  необходимо,  чтобы созвать собрание акционеров — 10%, например.

И вот, когда владелец компании примется компанию свою  модернизировать  или  расширять,  надо  всячески мешать ему. Если, например, владелец созывает собрание акционеров и предлагает не выплачивать в следующем году дивиденды, а пустить заработанные деньги на развитие компании, то надо голосовать против, и других миноритарных акционеров убеждать, что развитие компании есть бессмысленная блажь, и обращаться в суд, дескать, посмотрите, крупнейший акционер грабит мелких  акционеров. А  суд потянется  долго, и  это остановит  задуманную  владельцем модернизацию, и если модернизация уже начата, и вложены уже в модернизацию деньги, то владелец компании будет деньги терять, поскольку они лежат мертвым грузом. Так еще надо и самому созывать собрания акционеров, и опять тянуть время и снова, и снова ставить на  повестку  дня  вопрос  о  ненужности модернизации. Или можно ставить на повестку дня совсем не имею-
щие отношения к модернизации вопросы, и опять тянуть  время,  и  парализовать  работу. И  все  это  затeм,
чтобы прийти в один прекрасный день к владельцу и сказать: «Я перестану вставлять тебе палки в колеса,
если ты купишь у меня мои 10% акций по цене втрое выше рыночной». А владелец, напомним, вложил уже
в модернизацию миллионы и надеется заработать миллиарды, обыграв в результате модернизации конкурен-
тов. Но  модернизация,  напомним,  остановлена,  идут, напомним, суды, и владелец теряет время и деньги, и от
конкурентов отстает, и выгоднее ему, честное слово, купить уже эти несчастные 10% акций, пусть даже и втрое
дороже их настоящей цены.

Американские  законодатели,  когда  гринмэйл  расцвел  в  Соединенных  Штатах,  обложили  доходы  от
гринмэйла 90-процентным налогом, но не  запретили. Конгрессмены рассудили  так, что шантажисты подоб-
ны  волкам —  они  санитары  леса. Владелец  атакуемой компании заплатит шантажисту отступные, только ес-
ли  задуманная  им  модернизация  действительно, по мнению владельца, приведет к росту компании
и увеличению прибыли. А если модернизация — блажь или глупый эксперимент, или повод не платить акцио-
нерам  дивиденды,  то,  столкнувшись  с  шантажистом, владелец лучше модернизацию отменит, и вкладывать
в ненужное развитие ничего не будет, и тихие акционеры получат свою долю доходов. Если же модернизация
действительно  принесет  компании  прибыль,  и  владелец эту прибыль рассчитал, и она так велика, что имеет
смысл ради нее даже платить шантажисту,  то,  значит, акционеры получат свою прибыль сторицей через не-
сколько лет, шантажист получит барыш, а государство с этого барыша получит 90%.

Source:

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ – Узник тишины

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

МОСКВА
ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ дом «СЕКРЕТ ФИРМЫ»
2006

EN version ( by Google Translate)

Greenmail –  green letter – this is the work being undertaken by  Richard Gere in the movie “Pretty Woman”

In a very rough approximation meaning greenmail is this: we must find a company whose owner is going just about the company or restructure its upgraded or expanded. In short, we must find such a company, the owner is going to just about anything with the company to do so, on what the law would need the consent of shareholders. We must find a company to buy a blocking stake of its shares. You can not even buy a blocking stake and buy as many shares as necessary to convene a meeting of shareholders – 10%, for example.

And then, when the owner of the company would start their upgrade or expand, should be properly disturb him. If, for example, the owner shall convene a shareholders’ meeting and proposes not to pay dividends next year, and to put their money on the company’s development, we must vote against it, and other minority shareholders to persuade them that the company’s development is meaningless nonsense, and go to court, they say, Look, the largest shareholder of robbing small shareholders. A court will attract a long time, and it will stop conceived owner of modernization, and if upgrading has already begun, and already invested in the modernization of the money, the owner of the company will lose money because they are dead weight. It remains to be himself and to convene a shareholders meeting, and again to play for time and again, and again put on the agenda the issue of unnecessary upgrades. Or you can put on the agenda issues that does not have  to do with modernization , and again to play for time and paralyze. And all this , to come one day to the owner and say: “I will stop you to insert a stick in the wheel if you buy me my 10% shares at a price three times higher than the market. And the owner, we recall, has already invested in the modernization of millions and hopes to earn billions, defeating the modernization . But modernization, we recall, stopped going, we recall, the courts, and the owner loses time and money, and the behind competitors, and more profitable to him, honestly, these unfortunates have to buy 10% stake, even tripled more expensive than their real price.

U.S. lawmakers when grinmeyl flourished in the United States levied income from greenmail 90-percent tax, but not banned. Congressmen judged so that the blackmailers similar article HN wolves – they are bearers of the forest. The owner of the attacked companies to pay the blackmailer smart, only the EU – Whether conceived of modernization indeed, in the opinion of the owner, will lead to company growth  and increase profits. And if you upgrade – folly or foolish experiment, or a reason not to pay sharehold – neram dividends, then, faced with the blackmailer, the owner better lift upgrading, and invest in unnecessary development will be nothing, and quiet, shareholders will receive their share of income. If modernization indeed bring the company profit, and the owner of this profit calculated and it is so great that it has
meaning for her even to pay the blackmailer, it means that shareholders will receive their profit handsomely through non – how many years, the blackmailer will profit, but the state will receive the profits from this 90%.